Tämä Virginia Cooverin ym:n: teksti on osa Olli Tammilehdon  toimittamaa, jo loppuunmyytyä kirjaa Kun edustajat eivät riitä - Kansalaistoiminnan opas (WSOY, Helsinki 1989). Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Liite

 • Taulukko A. SUORITUSTEHTÄVÄT RYHMÄSSÄ
 • Taulukko B. YLLÄPITOTEHTÄVÄT RYHMÄSSÄ
 • Taulukko C. SUORITUS- JA YLLÄPITOTEHTÄVÄT
 • Taulukko A. SUORITUSTEHTÄVÄT RYHMÄSSÄ(1). Käyttäytyminen, jota tarvitaan, jotta ryhmä saavuttaisi lyhyen ja pitkän tähtäyksen tavoitteitaan. Taitava ryhmän jäsen ottaa itselleen kuvatut roolit silloin, kun niitä tarvitaan.
   
  Tehtävä/Rooli Tarkoitus Toteuttamistapoja
  Aloitteentekijä Antaa suuntaa ja tarkoitusta ryhmälle. Ehdottaa tehtäviä ja päämääriä. Määrittelee ongelmia. Ehdottaa menettelytapoja ja ratkaisuja.
  Tiedon etsintä Tehdä ryhmä tietoiseksi tiedon tarpeesta. Kysyä asiaan kuuluvia tosiasioita ja pyytää selvennystä.
  Tiedon antaminen Hankkia ryhmälle sen työhön liittyvää tietoa. Tarjota asiaan kuuluvia tosiasioita. Välttää mielipiteisiin luottamista, kun tosiasioita tarvitaa.
  Mielipiteen luotaaminen Testata, vallitseeko yksimielisyys. Saada selville ryhmän mielipide. Kysyä jonkin asian herättämiä tuntemuksia tai mielipiteitä.
  Mielipiteen esittäminen Antaa perusta ryhmän päätökselle. Esittää tuntemuksia ja uskomuksia. Arvioida ehdotusta.
  Selkeyttäminen Eliminoida sekaannus Määritellä epäselviä käsitteitä. Tulkita ajatuksia. Osoittaa tärkeät kysymykset ja vaihtoehdot.
  Ajatuksien edelleen kehittely Vähentää epäselvyyttä. Osoittaa suunnitelmien ja kantojen seuraukset. Antaa esimerkkejä. Esittää, mitä jokin asia käytännössä tai pitkän päälle merkitsee. Selittää.
  Koordinointi Sovitella asioita toisiinsa tai saattaa sopusointuun asioita, jotka voivat joutua ristiriitaan keskenään. Ehdottaa tapoja, joilla eri asioita voidaan käsitellä.
  Työjärjestyksen kehittäminen Kokouksen saattaminen järjestykseen. Tehdä ehdotuksia, jotka koskevat esityslistaa, työskentelytapoja ja käsittelyjärjestystä.
  Yhteenvetojen tekeminen Osoittaa, kuinka esitetyt ajatukset suhtautuvat toisiinsa. Yhdistää ajatuksia. Yhdistää toisiaan lähellä olevia ajatuksia. Osoittaa ristiriitoja. Selostaa esitettyjä ehdotuksia. Tarjota johtopäätöksiä.
  Filosofi-kriitikko Osoittaa, että kyseessä oleva asia ei ole ainutlaatuinen. Tuoda esiin tietoa samantapaisista kokemuksista. Vetää yleinen johtopäätös erityistapauksista. Tutkia kriittisesti olettamuksia ja ideoita (muttei ihmisiä).

   

  Taulukko B. YLLÄPITOTEHTÄVÄT RYHMÄSSÄ. Käyttäytymien, jota tarvitaan ryhmän rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi toimivana yksikkönä. Taitava jäsen ottaa näitä rooleja tai tehtäviä tarpeen mukaan, jotta yhteistyö ryhmässä sujuisi.
   
  Tehtävä/Rooli Tarkoitus Toteuttamistapoja
  Rohkaiseminen Tuoda esiin muiden mielipiteet ja antaa muille tunnustusta. Olla ystävällinen, lämmin ja myötämielinen muita kohtaan. Hyväksyjä muiden suoritukset.
  Tunteiden ilmaiseminen Kiinnittää ryhmän huomiota ajatuksien herättämiin reaktioihin ja tehtyihin ehdotuksiin. Ilmaista omia tunteitaan ja tuoda uudelleen esiin muiden tunteita ja mielipiteitä.
  Jännityksen laukaiseminen Vähentää jännitystä, antaa ryhmän ilmaista tunteita. Laskea leikkiä, pelleillä, järjestää taukoja, yhteislaulua, -leikkejä ja -pelejä sekä muuta liikuntaa.
  Kompromissien tekeminen Pitää ryhmä koossa. Tarjota tai hyväksyä kompromisseja. Luopua asemastaan, tunnustaa virheensä.
  Viestinnän helpottaminen Ylläpitää avointa keskustelua, pitää kanavat avoinna. Vetää hiljaiset jäsenet mukaan, ehdottaa keskustelua edistäviä menettelytapoja.
  Mittapuiden ja päämäärien asettaminen Tehdä ryhmä tietoiseksi suunnastaan ja edistymisestään. Ilmaista ryhmän tarkoitus, ehdottaa tehtäviä, asettaa mittapuita, joiden tasalle ryhmän tulisi päästä.
  Tulkitseminen Selittää ja tulkita sitä, mitä joku on jo sanonut. Toistaa toisin sanoin alkuperäisen puhujan sanottava.
  Kuunteleminen, seuraaminen Tarjota kannustava ja kiinnostunut yleisö muille. Hyväksyä toisten ajatuksia. Mennä ryhmän mukana.

   

  Taulukko C. SUORITUS- JA YLLÄPITOTEHTÄVÄT. Tehtävät, jotka myötävai kuttavat sekä ryhmän ylläpitoon että suorituksiin(2).
   
  Tehtävä/Rooli Tarkoitus Toteuttamistapoja
  Sovittelu, välittäjänä toimiminen Sovittaa erimielisyydet, vähentää jännitystä. Sovitella riitoja, tarjota kompromisseja.
  Sovinnon testaaminen Saada selville, kuinka lähellä ryhmä on sovintoa. Huomauttaa edistymisestä, todeta alueet, jolla vallitsee yhteisymmärrys, tehdä alustavia ehdotuksia ryhmän reaktioiksi. Kysyä, onko sovinto mahdollinen.
  Arvioiminen Pitää ryhmä tietoisena päämääristä, tarjota mahdollisuus edistymisen tunteeseen. Verrata suorituksia tavoitteisiin. Huomauttaa edistymisestä ja sen esteistä

  Loppuviitteet:

  1. Tämä taulukko samoin kuin kaksi seuraavaa ovat peräisin kirjasta Virginia Coover et al: Resource Manual for a Living Revolution, A handbook of Skills & Tools for Social Change Activists. New Society Publishers, Philadelphia 1985.

  2. Tämä koskee tietenkin jossain määrin kaikkia edellisissä taulukoissa lueteltuja tehtäviä. Ryhmän ylläpito on elintärkeää ryhmän suoriutumisen kannalta, ja useimmissa tapauksissa ryhmän suoritukset ovat tärkeitä ryhmän ylläpidon kannalta.

  Page Top
   
  Palautetta kirjoittajalle/toimittajalle voi lähettää osoitteeseen etunimi(at)sukunimi.info 
  Kirjoituksen udelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän/toimittajan kotisivulla

  Takaisin toimintaoppaan alkuun ja sisällysluetteloon | Takaisin Tammilehdon kotisivun alkuun